יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית חטיבה חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית ספר "גבעת גונן" · האמנה כתובה בלשון זכר אך היא חלה, כמובן, על שני המינים. · בנוסף לכללי האמנה, על בית הספר והנוכחים בו חלים כל החוקים של מדינת ישראל, וכל נהלי משרד החינוך. בית ספר הוא מקום שבו מתרחשת למידה. בית ספר טוב הוא בית ספר שמתרחשת בו למידה משמעותית – כזו שתלמידים זוכרים גם אחרי שעזבו את בית הספר. בית ספר גבעת גונן הוא בית ספר השואף שתתרחש בו למידה משמעותית – והוא מחויב למשימה הזו, ולתלמידים הלומדים בו. בית הספר שואף לפתח ולהעצים כל תלמיד ותלמידה – בתחום הלימודי, החברתי והערכי. מטרת בית הספר היא להוציא מתוכו בוגרים שהם אנשים ערכיים ועצמאיים, שמוכנים להתמודד עם המציאות המורכבת שמחוץ לבית הספר, מודעים ליכולות המגוונות והייחודיות שלהם ושואפים לתת מעצמם לחברה בה הם חיים. הנחת היסוד העומדת בבסיס התקנון הנה שלכל אחד מאיתנו יש זכות לשהות בבית הספר באווירה נעימה ובתנאים המאפשרים למידה וקיום פעילויות חינוכיות וחברתיות. יחד עם זאת, בידי כל אחד מאיתנו האחריות למימוש זכות זו. התקנות נועדו להבטיח מערכת בית ספרית תקינה ומסודרת העוזרת לכל תלמיד להשתלב בהצלחה בבית הספר. בעזרת מילוי התקנות נוכל לאפשר תחושת מוגנות מפני אלימות והשחתת רכוש, הקניית תנאים נוחים ומתאימים לקיום השיעורים בכיתות, ויצירת אוירה לימודית וחברתית תומכת ומאתגרת. אנו מאמינים כי סדרים קבועים ונהלים ברורים יחזקו תחושה של אחידות ובהירות בנוגע לדרישות ולדרכי התגובה. כבוד הדדי הוא תנאי הכרחי להצלחת התהליך הלימודי והחינוכי. כל אחד מאיתנו-מורה כתלמיד- נדרש למלא את חובותיו, לנהוג בכבוד כלפי זולתו ולמלא אחר ההוראות והתקנות לטובת כולנו! נוכחות לצורך למידה עקבית ומעורבות בחיי בית הספר, הנוכחות בשיעורים ובפעילויות חברתיות הנה חובה. הנוכחות בשיעורים ובפעילויות חברתיות היא חובה. בכל שיעור תיערך בדיקה שמית של כל התלמידים, שתרשם ביומן המורה ובמערכת הממוחשבת של בית הספר. היעדרות מבי"ס מיום לימודים, או יותר, חייבת להיות מלווה באישור מההורים. היעדרות מעל שלושה ימים מחייבת אישור מרופא. באחריות התלמיד למסור למחנך הכתה את ההצדקה הרפואית או האחרת להעדרותו. תוצאות · אי יציאה לפעילות בית ספרית תחייב כתיבת עבודה בנושא. · במידה ההיעדרות לא לוותה באישור תינתן הערה בתעודה ומעל 30% תנתן הערה בתעודה לגבי הקיפות למוד המקצוע. · על תלמיד שנעדר האחריות להשלים את כל חומר הלימוד שנלמד בימי היעדרותו. · התלמיד הוא זה שאחראי להגיש את האישור המתאים על היעדרותו למורה. · במקרה ותלמיד יעבור את 30% היעדרויות במקצוע מסויים – לא יהיה זכאי לגשת לבחינות הבגרות באותו מקצוע. · תלמיד הנעדר מבחינה ללא אישור ע"פ הנהלים הנ"ל – לא תינתן לו אפשרות למועד נוסף. · תלמיד הנעדר, מכל סיבה שהיא, נדרש להשלים את החומר ולהכין את המטלות לבית. · תלבושת אחידה- יש להקפיד על הגעה בלבוש מסודר ומכובד לביה"ס. חטיבת ביניים- תלמידי החטיבה מחויבים להגיע עפ"י חוזר מנכ"ל בחולצת ביה"ס. חובה להגיע בחולצות כפי שנמכרו בחנות ללא כל שינוי (גזירה, ציור וכד') תוצאות תלמיד שיגיע ללא תלבושת, תרשם לו אזהרה ולאחר פעמיים ללא הגעה עם תלבושת ישלח לביתו. הופעה בזמן: על מנת לאפשר רצף של הוראה ולמידה בכיתות, על כל תלמיד להגיע לשיעורים בזמן. תלמיד ירשם כמאחר אם הגיע לכיתה לאחר כניסתו של המורה. תלמיד מאחר נכנס לשיעור. תוצאות איחור עד 5 דקות –המורה ירשום לתלמיד אחור שיעודכן במערכת הממוחשבת של ביה"ס. מעבר ל- 15 דקות - האיחור ירשם כאיחור כפול. לתלמידי ז' - י' - אחרי 3 איחורים – ידוע הורים ורישום האחור כחיסור. לתלמידי יא' – יב' – תלמיד המאחר מעבר לשלוש פעמים ירשם לו כהעדרות והוא יקבל משימה לימודית להשלמת החומר. יציאה מביה"ס במהלך היום בי"ס אחראי לשלום התלמידים בכל שעות שהייתם בבי"ס ולכן אין לצאת משטח ביה"ס ללא אישור. תלמיד המבקש לעזוב באמצע יום: אם יש לו אישור מההורים עליו להראותו למחנך, מורה מקצועי או לרכז/ת השכבה. המורה יחתום על אישור ההורה, והתלמיד יקבל אישור יציאה במזכירות. במקרה בו אין אשור מההורים, יגש התלמיד למזכירת ביה"ס ובנוכחותה יקבל אשור טלפוני מהוריו התנהגות לימודית תחום זה כולל הגעה בזמן לשיעורים, נוכחות מלאה, הכנה קפדנית של שיעורי הבית, השתתפות בשיעורים ומעורבות פעילה באירועי ביה"ס. חלק מן הציון בכל מקצוע (עד 20% מהציון) נקבע על ידי התנהגות לימודית. מבחנים נוכחות בבחינות: כדי לאפשר הערכה מתאימה והוגנת של התלמידים בכל מקצוע, הנוכחות בבחינות הנה חובה. · תלמיד היודע מראש על היעדרות ביום הבחינה, חייב להודיע על כך למורה, להציג אישור וליזום מועד חלופי. · מחובתו של תלמיד שלא נכח ביום הבחינה להמציא אישור היעדרות ולתאם מועד חלופי עם המורה. · המורה אינו חייב בבחינה חוזרת לתלמיד שנכשל בבחינה או שהיעדרותו מהבחינה לא נמצאה מוצדקת. לוח בחינות: כל תלמיד יקבל שני עותקים של לוח הבחינות, את אחד העותקים מחובתו להחזיר למחנך/ת הכיתה חתום ע"י הוריו. ערעור על בחינה: זכותו של תלמיד לערער בפני המורה המקצועי ציונו במבחן ולבקש בדיקה חוזרת תוך שבוע ממועד החזרת המבחן. במידה ואין חשיבות המורה המקצועי מספקת אותו, עליו לפנות במכתב לרכז המקצוע ולבקש בדיקה נוספת. טוהר הבחינות אמינות ויושר הנם ערכים הכרחיים, החשובים יותר מציון מספרי כזה או אחר בבחינה. אנו מצפים מתלמידינו להקפיד על טוהר הבחינות. על השולחן ימצאו רק העזרים המותרים לשימוש בבחינה. תלמיד שנמצא מעתיק, מבחנו יפסל וציונו יהיה אפס בבחינה. במקרה בו נתפס התלמיד מעתיק, יוזמן התלמיד לשיחה עם מחנך/רכז השכבה. אין לצאת מחדר הבחינה בזמן המבחן למעט מקרים בהם קיבל התלמיד אישור מראש לכך. נבחנים מיוחדים: על המחנך/ת, המורה ויועצת השכבה לדאוג לכך שתלמידים לקויי למידה יבחנו עפ"י הדרכים המותאמות להם: תלמידים עם לקויי למידה אשר אושרו להם התאמות הדורשות התארגנות בזמן (מבחן בע"פ, שעתוק, הכתבת תשובות לבוחן נטרלי) חייבים להיבחן באותו היום כמו שאר התלמידים . בחנים: בחנים נועדו כדי להעריך למידה רצופה לאורך כל השנה. זכותו של המורה לערוך בוחן כאשר הוא מוצא לנכון. המורה לא חייב להודיע מראש על הבוחן. הבוחן יכול לכלול חומר שנלמד רק בשלושת השעורים האחרונים. הבוחן יהיה קצר ולא יותר מרבע שעה. בחינות בגרות: בחינת המתכונת תיערך לא פחות משבועיים לפני יום הבחינה. ציוני המגן של התלמידים ייבנו ע"י המורים המקצועיים – ויוצגו לאישורו של רכז המקצוע ע"פ פריסת הציונים וע"פ הנוהל המקובל בכל מקצוע (בהחלטה מערכתית של צוות המקצוע, בהתאם לחוקי חוזר מנכ"ל וע"פ המדיניות הצוותית). ציוני המגן ישקפו הן את הישגי התלמיד והן את תפקודו הלימודי. התלמידים הניגשים לבחינה יקבלו בתחילת שנת הלימודים את הפירוט שעל פיו נבנה ציון המגן. (פירוט שקלול האחוזים שעל ייבנה ציון המגן). ציוני המגן יפורסמו לא פחות מ-6 ימים לפני מועד הבחינה על לוח המודעות, ע"פ מספרי תעודות הזהות של התלמידים וע"פ קבוצת הלימוד. מסירת הציונים למזכירות על גבי טופס מיוחד המכיל את קבוצת הלימוד והתלמידים ע"פ מספרי הזהות – הינה באחריותו של כל מורה מקצועי – אכיפת הנושא – באחריות רכז המקצוע ורכז השכבה. תלמיד שירצה לערער על ציון המגן יידרש להגיש את הערעור לכל המאוחר 4 ימים לפני בחינת הבגרות. הערעור יימסר בכתב לרכז השכבה, ויכלול את הסיבות שבגינן הוגש הערעור. ערעורים בע"פ ובטלפון לא יתקבלו וכן לא נדון בערעורים שיוגשו אחרי המועד הנקוב. רכז השכבה ידון עם רכז המקצוע והמורה המקצועי בערעור – וישיב תשובה לתלמיד יומיים לפני הערעור. בזמן בחינת הבגרות – מורה מקצועי מבית הספר לא יהיה רשאי להיכנס לכיתת הבגרות. שאלות ניתן להפנות בכתב – ע"י הגורמים המשגיחים. חוקי בטיחות ומוגנות ודרכי תגובה אלימות מילולית- אלימות מילולית תחשב לכל פגיעה בכבודו של תלמי/מורה או באחד/ת מבני משפחתו. אלימות פיזית אלימות פיזית – כל פעילות שיש בה פגיעה בגוף של אדם אחר או נגיעה בניגוד לרצונו של אדם אחר. אין להכות, לחנוק, לדחוף, לתת סטירה, לתת אגרוף, לבעוט, לנשוך, לצבוט, לזרוק חפץ או להשתמש בחפץ באופן העלול לסכן את הזולת, לטרוק דלת, לירוק. דרכי התגובה לאלימות פיזית/מילולית על כל איש צוות בבית הספר להגיב מידית לאלימות פיזית ומילולית בה נכח/ה או עליה דווח/ה (המקרים המוזכרים לעיל) עפ"י הנוהל הבא: 1. לפעול מיידית להפסקת האלימות מבלי להסתכן בפגיעה פיזית (יש להיעזר באנשי צוות נוספים במידת הצורך) 2. דיווח למחנך הכיתה של התלמיד על גבי טופס המיועד לכך, אשר יכנס לתיקו האישי של הילד הפוגע עם העתקים למחנך/ת ורכז/ת השכבה. 3. שיחה עם כל אחד מהילדים המעורבים באירוע ע"י מחנך/ת הכיתה, ולפי שיקול דעתו גם עם רכז/ת ויועצת השכבה. 4. זימון הורי הילדים המעורבים באירוע לשיחה ע"י מחנך/ת הכיתה, ולפי שיקול דעתו גם ע"י רכז/ת ויועצת השכבה. 5. הרחקת הילד הפוגע ליום לימודים או יותר, לפי שיקול הדעת של מחנך/ת הכיתה ורכז/ת השכבה. 6. במידה שתלמיד ינהג באלימות באופן חוזר ונשנה, תישקל הרחקתו מבית הספר. גניבות והשחתת רכוש (פגיעה ברכוש/ונדליזם) גניבה – לקיחת רכוש השייך למישהו אחר ללא רשות, כגון: גניבת תיקים, תכולה של תיקים, ביגוד, פלאפונים, גניבת ספרים מספרית בית הספר או כל רכוש אחר השייך לבית הספר. השחתת רכוש – פגיעה ברכוש השייך למישהו אחר או ברכוש בית הספר כגון – ציור על שולחנות, כסאות, קירות וכו', שבירה או קלקול של ציוד. אין לגנוב או להשחית רכוש. יש להתייחס בכבוד לרכוש. דרכי תגובה לגניבות על איש הצוות שאליו פנה התלמיד לגלות התייחסות לעניין הגניבה ולקיים בירור. 1. על מחנך/ת הכיתה לשוחח עם הילד ממנו נגנב הדבר, לתמוך בו ולסייע לו. 2. על מחנך הכיתה להתייחס בכיתתו לעניין הגניבה בשיעור הקרוב ביותר לזמן האירוע, ולקיים שיחה עם תלמידי הכיתה תוך התייחסות להבדל בין הלשנה לדיווח. 3. במידה שנמצא התלמיד שגנב, יש להזמין את הוריו לשיחה, ועליו להשיב את הגניבה או את שווי הערך שלה לבעליה. 4. על תלמיד שגנב רכוש השייך לבית הספר לבצע עבודות שירות עבור בית הספר. 5. ביה"ס (במידה והינו בעל הרכוש או הורי התלמיד שממנו גנבו) רשאים להגיש תלונה במשטרה. 6. ביה"ס ישתף פעולה עם המשטרה בהסברה בעניין גניבות, ללא קשר לגניבה מסוימת. דרכי תגובה להשחתת רכוש 1. זימון הורי התלמיד/ה לשיחה, עפ"י שיקול הדעת של מחנך/ת הכיתה, רכז/ת ויועצ/ת השכבה. 2. על התלמיד שהשחית את הרכוש לתקן את הנזק או לשלם בהתאם לערך הכספי של הנזק. 3. התלמיד יבצע עבודות שירות למען בית הספר בהתאם לשיקול הדעת של מחנך/ת הכיתה ורכז/ת השכבה. 4. התלמיד/ה יורחק/תורחק מביה"ס ליום לימודים או יותר בהתאם לשיקול הדעת של מחנך/ת הכתה ורכז/ת השכבה. 5. במקרים בהם לא ידוע מי השחית את הרכוש, יש לערוך בירור יסודי באותו יום (ע"י מחנך/ת או רכז/ת או מנהל ביה"ס) ולדאוג לתיקון הנזק ע"י תלמידים. 6. לתלמידי הכיתה/השכבה אחריות לדווח או למניעת נזק לרכוש. עישון סיגריות, אלכוהול וסמים עישון- הנחיות על פי משרד החינוך חל אסור מוחלט על כל תלמיד לעשן בתחומי בית הספר. איסור זה חל גם בכל האירועים המאורגנים מטעמו, גם אם הם מתקיימים מחוץ לביה"ס, כגון: מסיבות, טיולים וכו'. תלמיד אשר יימצא מעשן בתחומי ביה"ס או בפעילות המאורגנת מטעם ביה"ס, הדבר ידווח להוריו והוא יושעה למשך יום לימודים. אלכוהול חל איסור מוחלט על הבאת משקאות אלכוהוליים ושתייתם בכל תחומי ביה"ס ובפעילויות המאורגנות מטעמו. תלמיד אשר יימצא מחזיק או משתמש במשקאות אלכוהוליים יושעה למשך יום לימודים, והדבר ידווח להוריו עם העתק לתיק אישי. שימוש בסמים · עישון סמים מכל סוג שהוא אינו חוקי ומהווה עבירה פלילית. ההנהלה תשתף פעולה עם גורמי החוק והמשטרה באיתור משתמשים בסמים. · בית הספר ישים דגש על מניעת שימוש בסמים. יופעלו תוכניות מניעה אשר בהן ידונו בהשפעות הקשות של ההתנסות בסמים ובשימוש בהם.

 
 
אודות
תפיסה חינוכית  
כתבו עלינו בעיתונות  
הורים ותלמידים כותבים על בית הספר  
תוכנית חברתית
אירועים מיוחדים בבית הספר
לימודי ליבה
שיעורי בחירה
יחס אישי לכל תלמיד
חינוך ברוח ערכי הדמוקרטיה
ספרייה
יזכור
ארכיון
טופס הרשמה מקוון להרשמה לכיתות ז'
טיולים שנתיים
חגים
הענן החינוכי.